Seznam dostupných slovníků

Dostupné slovníky:

Slovensko-český a Česko-slovenský slovník

Obsahuje 37368 hesel, 43155 významů, 5102 příkladů, 46105 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="skcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Slovensko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Audio kurz nórčiny obsahuje 9 lekcií, ktoré pokrývajú nasledujúce témy: prvé slová, jedlo, farby, základné frázy, časti tela, čísla, určovanie času, nakupovanie a krajiny. Všetky nórske slová a frázy sú nahraté rodenými hovoriacimi a doplnené prekladmi nahratými do rodného jazyka. Vďaka tomuto systému sa môžete učiť jazyk kdekoľvek, bez potreby tlačených materiálov alebo počítača. Stačí naimportovať mp3 nahrávky do Vášho iPodu alebo mp3 prehrávača a začať sa učiť.
Česko-slovenský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Rusko-český a Česko-ruský slovník

Obsahuje 36519 hesel, 41958 významů, 5905 příkladů, 49169 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="rucz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Rusko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Этот аудиокурс норвежского содержит 9 уроков по следующим темам: первые слова, еда, цвета, основные выражения, части тела, числа, время, покупки, страны. Все норвежские слова и выражения озвучены носителями языка и сопровождаются переводом на ваш родной язык. Благодаря этому вы можете изучать язык где угодно, без использования печатных материалов и компьютера. Просто загрузите mp3 файлы на ваш iPod или mp3 плеер и начинайте изучать язык.
Česko-ruský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Německo-český a Česko-německý slovník

Obsahuje 36343 hesel, 42536 významů, 4904 příkladů, 45838 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="gecz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Německo-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Der Audiokurs Norwegisch besteht aus 9 Lektionen, in denen folgende Themen enthalten sind: erste Vokabeln, Essen, Farben, Grundphrasen, Körperteile, Zahlen, Zeitbestimmung, Einkaufen und Länder. Alle Norwegische Wörter und Phrasen wurden von Muttersprachlern aufgenommen und durch Übersetzungen in der Muttersprache ergänzt. Dank dieses Systems können Sie die Fremdsprache überall lernen, ohne gedruckte Materialien oder Computer bei sich zu haben. Es reicht, die Aufnahmen in Ihr iPod oder MP3-Player zu importieren und anfangen zu lernen.
Česko-německý slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Maďarsko-český a Česko-maďarský slovník

Obsahuje 35646 hesel, 40202 významů, 4403 příkladů, 45850 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="hucz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Maďarsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Az audió kurzus 9 leckéből áll, amelyek az alábbi témákat érintik: első szavak, ételek, színek, alapfrázisok, testrészek, számok, idő meghatározása, vásárlás és a Föld. Minden szót és frázist idegen anyanyelvűek mondanak és az anyanyelvi fordítással vannak kiegészítve. Ennek a rendszernek köszönhetően bárhol tanulhatja a nyelvet, számítógép és nyomtatott anyagok nélkül. Elegendő csupán az mp3-as felvételeket az iPod-jába vagy mp3-as lejátszójába betölteni, és kezdheti a tanulást.
Česko-maďarský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Česko-polský slovník

Obsahuje 34805 hesel, 39645 významů, 5360 příkladů, 42651 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="plcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Česko-polský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Anglicko-český a Česko-anglický slovník

Obsahuje 34326 hesel, 42310 významů, 7138 příkladů, 48021 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="encz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Anglicko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
This Norwegian audio course contains 9 lessons, that cover the following topics: first words, food, colours, basic phrases, body, numbers, time, shopping and countries. All Norwegian words and phrases are recorded by native speakers and are accompanied by translations recorded in your native language. Thanks to this scheme you can learn the Norwegian language wherever you are without the need of the printed materials or computer. Just import the mp3 files into your iPod or mp3 player and start learning.
Česko-anglický slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Italsko-český a Česko-italský slovník

Obsahuje 33593 hesel, 39975 významů, 7937 příkladů, 47954 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="itcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Italsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Corso audio di norvegese contiene 9 lezioni che riguardano i seguenti argomenti: le prime parole, il cibo, i colori, le frasi di base, parti del corpo umano, i numeri, il tempo, lo shopping e i paesi. Tutte le parole norvegese e le frasi sono registrate da madrelingua, e sono incluse le traduzioni registrate nella tua lingua nativa. Con questo sistema puoi imparare una lingua ovunque, senza la necessità di stampare materiale o usare un computer, dal momento che puoi semplicemente importare le registrazioni MP3, sul tuo iPod o sul tuo lettore MP3, e iniziare ad imparare.
Česko-italský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Španělsko-český a Česko-španělský slovník

Obsahuje 32667 hesel, 39905 významů, 6233 příkladů, 48375 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="spcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Španělsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Este audiocurso de noruego contiene 9 lecciones que cubren las siguientes temas: primeras palabras, alimentos, colores, frases básicas, cuerpo, números, tiempo, compras y países. Todas las palabras en noruego y frases en noruego son grabadas por hablantes nativos y van acompañadas de traducción grabada en su lengua materna. Gracias a eso puede aprender el idioma dondequiera que esté sin necesitar materiales impresos u ordenador. Sólo cargue los archivos mp3 en su iPod o reproductor de mp3.
Česko-španělský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Francouzsko-český a Česko-francouzský slovník

Obsahuje 31886 hesel, 38194 významů, 7133 příkladů, 45355 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="frcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Francouzsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Le cours de norvégien audio comprend 9 leçons qui couvrent les thèmes suivants : premiers mots, repas, couleurs, phrases de base, parties du corps, nombres, parler du temps, achats et pays. Tous les vocabulaires norvégien et toutes les phrases norvégien sont enregistrés par des locuteurs natifs et accompagnés de leurs traduction en langue maternelle. C'est grâce à ce système que vous pouvez apprendre la langue n'importe où, sans avoir besoin d'une version papier ou d'un ordinateur. Il ne suffit que télécharger les fichiers mp3 dans votre iPod ou lecteur mp3 et vous mettre à étudier.
Česko-francouzský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Rumunsko-český a Česko-rumunský slovník

Obsahuje 31471 hesel, 36252 významů, 7842 příkladů, 44303 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="rocz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Rumunsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Acest curs audio de norvegiană cuprinde 9 lecţii care acoperă următoarele subiecte: primele cuvinte, mâncăruri, culori, propoziţii de bază, corpul uman, numere, timpul, la cumpărături şi ţări. Toate cuvintele norvegiane şi propoziţiile sunt înregistrate de către un vorbitor nativ şi sunt însoţite de traducerea înregistrată în limba dvs. nativă. Datorită acestui procedeu de învăţare puteţi învăţa oriunde, fără a mai avea nevoie de materiale imprimate sau de computer. Puteţi să copiaţi fişierele în format mp3 pe iPod-ul sau pe mp3-ul dvs şi să vă apucaţi de învăţat.
Česko-rumunský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.

Portugalsko-český a Česko-portugalský slovník

Obsahuje 31246 hesel, 36935 významů, 5613 příkladů, 42342 překladů
Identifikace slovníku pro použití ve vašich stránkách: dict="ptcz" (podrobnosti zde)

Vyzkoušejte si tento slovník s použitím textu níže (postupujte podle návodu)
Portugalsko-český slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Áudio aula contém 9 lições com os seguintes temas: primeiras palavras, comida, cores, frases básicas, partes do corpo, números, horas, compras e países. Todas as palavras e frases foram gravadas por nativos e completadas com traduçãoes para a sua língua nativa. Este sistema permite estudar a língua em qualquer lugar, sem necessidade de utilizar material impresso ou computador. Basta exportar o áudio para seu iPod ou MP3 player e pode começar a estudar.
Česko-portugalský slovník ( Zobrazte příklad HTML textu pro vložení do vašich stránek )
Tento audio kurz norštiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země. Všechna norská slova a fráze jsou nahrané rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do rodného jazyka. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, bez potřeby tištěných materiálů nebo počítače. Stačí naimportovat mp3 nahrávky do Vašeho iPodu nebo mp3 přehrávače a začít se učit.
Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.