Shrnutí

Metoda RE-WISE vychází z matematického modelu zapomínání a učení.

Zapomínání modeluje vzorec pro Retrievability – schopnost vybavit si Fakt:

RET = 1/2m*SN/STAB

  • STAB - Stabilita je číslo, které charakterizuje, jak dlouho žák si Fakt bude pamatovat.
  • m je počet dnů od posledního opakování Faktu.
  • SN je konstanta zavedená proto, aby Stabilita vycházela rovna počtu dní doporučených do příštího opakování.

Učení modeluje vzorec pro nárůst Stability:

STAB0 = iniStab ~= 1

STABi+1 = STABi * CHNG(RET)

  • IniStab je Iniciální Stabilita na začátku výuky. Obvykle je rovna 1.
  • STABi je Stabilita v opakování v pořadí i.
  • CHNG je funkce závislá na RET. Optimální je opakovat v okamžiku, kdy RET poklesne asi o 30%. V tomto bodě má funkce CHNG maximum. Toto maximum nazýváme Base Factor a je obvykle rovné 2.
  • IniStab a Base Factor jsou adaptované parametry. Jejich hodnoty upravuje RE-WISE tak, aby předpovídané hodnoty Retrievability co nejvíce odpovídaly dosaženému bodovému hodnocení.

Za „obvyklých podmínek“, tedy:

  • IniStab = 1
  • Base Factor = 2
  • Žák opakuje v doporučených dnech a vždy dostane hodnocení 3 body na škále 0-4

... se Stabilita zvyšuje geometrickou řadou a doporučené intervaly opakování vycházejí: 1, 2, 4, 8, 16, 32... dní.

Implementovaný model adaptuje chování algoritmu na různou obtížnost Faktů a různou paměť žáků. Umí se rovněž vyrovnat s tím, když žák neopakuje v doporučených intervalech.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.